Nōmen: ______________________________

 

Quaestiuncula Dē Capitulō Vicesimō Quartō - 2003

 

1.         Cūr Quīntus mīrātur pedēs suōs aspiciēns? __________________________________________________________________.

2.         Quis aderat cum Quīntō in suō cubiculō? _______________________.

3.         Cūr Quīntus dormīre nōn potest? __________________________________________.

4.         Quid agunt aliī puerī dum Quīntus intus cubat? _______________________________.

5.         Quōmodo scit Syra Mārcum mentītum dē tabellā? __________________________________________________________________.

6.         Cūr canis iānitōris Quīntum dīligit? __________________________________________________________________.

7.         Cūr Iūlius nōn vult Mārcum verberāre? __________________________________________________________________.

8.         Nūlla alia ancilla __________  foedior est.  [= quam Syra]

9.         Sextus prudentior et diligentior erat ___________  _______________  ______________. [= cēterīs discipulīs]

10.      Converte Latīnē: ŇMarcus, when he returned from school, was all wet, because he had walked through the rain, and all dirty, because he had lain on the ground.Ó _________________________________________________________________________  _________________________________________________________________________  _________________________________________________________________________

11.      Da tertiam persōnam, numerōrum singulāris et plūrālis, vōcum passīvī et actīvī, temporis plūsquamperfectī, verbōrum sequentium:

 

 

Vōx Actīva

Vōx Passīva

 

sg

pl

sg

pl

dare

 

 

 

 

mordēre

 

 

 

 

pugnāre

 

 

 

 

ferre

 

 

 

 

frangere

 

 

 

 

trādere

 

 

 

 

audīre

 

 

 

 

 

12.      Elige synonym aut dēfīnītiōnem ex dextrā parte prō vocābulīs in sinistrā parte:

 

1.     ________ prīmō

2.     ________ dēnuō

3.     ________ laevus

4.     ________ iūxtā

5.     ________ continuō

6.     ________ subitō

7.     ________ strepitus

8.     ________ frangere

9.     ________ flēre

10.  ________ laetāre!

11.  ________ etsi

12.  ________ ignōrāre

13.  ________ cupere

14.  ________ fassus erat

15.  ________ aegrōtus

16.  ________ tumultus

17.  ________ inspicere

18.  ________ aequus

19.  ________ pulsāverat

20.  ________ cēterum

a.       aeger

b.       apud

c.       clāmor et strepitus

d.       gaudē!

e.       initiō

f.        intuērī

g.       lacrimāre

h.       nescīre

i.        nōn expectātus

j.        nōn negāverat

k.       quamquam

l.        pār

m.     percusserat

n.       praetereā, sed

o.       rumpere

p.      rūrsus

q.       sinister

r.        sonus magnus

s.       statim

t.        velle